GUY DE ROOVER


Zeelse Democratische Belangen

Deze site maakt gebruik van Flashplayer.
Indien u deze plaatsvervangende tekst ziet, betekent dit dat uw flashplayer moet worden geüpdate.
Deze update kan u gratis hier downloaden.
In het andere geval ondersteunt uw toestel geen flash.

Home
Van harte welkom op deze webstek!

Uw luisterend oor
Krachtig en sterk beleid
Rechtlijnig en consequent
Inzet en engagement
Vlaams
Zero-overlast
Als een goede huisvader

Wie ben ik ?

Guy De Roover

Guy De Roover


Ik gaf 15 jaar les in het basisonderwijs, respectievelijk in het eerste en nadien het zesde leerjaar. Als jeugdige onderwijzer trachtte ik mijn leerlingen te boeien door hen op een actieve manier les te geven. Als goochelende schoolmeester blijf ik dan ook in de herinnering van veel van mijn leerlingen. Vader Georges was naast kolenhandelaar immers vooral gekend als goochelaar en leerde me de trucen van het vak.
Nadien was ik 16 schooljaren directeur van de gemeenteschool in Zele.
Sinds 1 januari 2007 ben ik in Zele schepen bevoegd voor financiën, informatica, kunstonderwijs en markten & foren.
Ik ben gehuwd met Veronique Suvée. Veronique is reeds meer dan 25 jaar zelfstandig verpleegster. Daarnaast kennen de Zelenaars haar als lid van Consonanti en heeft ze reeds vele huwelijks- en begrafenismissen opgeluisterd als sopraan. Ontelbare keren heeft Veronique het Ave Maria en Pié Jesu gezongen in een van onze Zeelse kerken. In de periode 2000 tot 2006 maakte Veronique deel uit van de ZDB fractie in de gemeenteraad.
Ons gezin met 3 zonen (Koen, Lode en Wouter) is inmiddels uitgebreid met 2 lieftallige schoondochters Barbara en Claudia.
Mijn ouders, grootouders tot zelfs mijn overgrootouders waren Zelenaars. Mijn moeder zag het levenslicht in het Patattenstraatje in Durmen, mijn vader werd geboren in een onlangs afgebroken huisje op den Hoek.
De familieleden De Roover waren enkele jaren geleden vooral bekend als voermannen en kolenhandelaars op “den Dries”.
Ik ben zowel sport- als cultuurliefhebber. De meeste sportdisciplines boeien mij. Ik ben reeds 40 jaar actief minivoetballer. Maar ook alles wat binnen ons cultureel leven afspeelt krijgt mijn aandacht en interesse.


Wat vind ik als Zeels politicus belangrijk?


Guy De Roover

Guy De RooverIk krijg vaak de reactie van Zelenaars dat ik heel sterk kan luisteren naar de zorgen en verwachtingen van onze burgers. Ik vind het dan ook belangrijk belangstelling te hebben voor wat Zelenaars mij te vertellen of te mailen hebben.
Verder doe ik steeds mijn uiterste best om gevolg te geven aan vragen, verzoeken of meldingen van Zelenaars. Al zeg ik er steeds bij dat ik enkel garandeer mijn best te doen, maar niet steeds alles kan oplossen. Met slechts één zetel in de gemeenteraad meen ik de voorbije jaren toch veel te hebben kunnen bijdragen aan het welzijn van vele Zelenaars.
Ik sta voor een krachtig en sterk bestuursbeleid. Mijn leuze: me eerst goed informeren om nadien krachtige beslissingen te durven nemen. Doortastend en zonder te twijfelen. Dat vereist een sterke dossierkennis, veel inzet en engagement en intensief bezig zijn met de noden en behoeften van onze Zeelse inwoners. Ik meen van mezelf te mogen stellen aan deze verwachtingen te beantwoorden. Ik heb - bezield door mijn vader - een sterk Vlaamse overtuiging. Respect voor de normen, waarden en wetten van Vlaanderen is voor mij een absolute prioriteit.

Onze partij Zeelse Democratische Belangen


Guy De RooverGuy De RooverDe lijn die ZDB aanhoudt: eerst het nodige, dan het nuttige en tenslotte het aangename.

ZDB profileert zich als een typisch lokale partij: We houden ons exclusief bezig met de Zeelse noden en behoeften. Uiteraard volgen wij de landelijke politiek maar dat doet elke ZDB’er vanuit eigen overtuiging. Traditiegetrouw zijn en blijven we een Vlaams gezinde partij. We steken onze energie in Zele en Zeelse noden en problemen.  In onze gemeente is er immers meer dan genoeg beleidswerk!
Ons verkiezingsprogramma vind je op de website www.zdb-zele.be
Ik heb ons verkiezingsprogramma van 2006 geëvalueerd. Ik kom fier tot de vaststelling dat we – ondanks onze ene gemeenteraadszetel – toch heel wat programmapunten mee konden realiseren.Mijn mening over


Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 

Guy De Roover

 …de financiële situatie van Zele.
Als schepen van financiën ben ik zeer goed op de hoogte van onze Zeelse financiële toestand. Ik verheug me dan ook over de positieve rapporten die we krijgen.
Voor de toekomst heb ik volgende stelregels:
Beheersbaar houden van de uitgaven en belastingen lijkt me een evidentie. Geen onnuttige uitgaven! Met de economische en bankencrisis in de nek blijft waakzaamheid meer dan ooit geboden. We zullen belangrijke keuzes moeten maken de  volgende jaren. Als we dit goed uitleggen aan de bevolking ben ik ervan overtuigd dat de Zelenaars dit zullen begrijpen.

…sportief en culturele infrastructuur:
Zele wacht reeds meer dan 30 jaar op een gemeentelijke sporthal en een thuishaven voor onze culturele verenigingen!

Verdere uitbouw van een degelijk jeugd-, sport- en cultuurbeleid met een waardige infrastructuur is een prioriteit. Een afweging tussen de noden en de behoeften van de gemeente enerzijds en onze gemeenschappelijke portemonnee anderzijds blijft de opdracht.

Zele beschikt over vele culturele troeven om te motiveren dat een gemeenschapscentrum nodig is. Een degelijke podiumuitrusting zal het verschil moeten maken. De Zeelse verenigingen brengen reeds vele jaren stuk voor stuk culturele kwaliteit. Het realiseren van een gemeenschapscentrum dat zowel in aanbouw als in uitbating nadien betaalbaar moet blijven is de uitdaging.
Daarnaast zal de aankoop van de verouderde sporthal eveneens doordacht moeten aangepakt worden: bouwen of verbouwen, al of niet in fasen. Diverse opties zijn bespreekbaar en de moeite om te onderzoeken. Maar de sporthal kopen doen we! Om te vermijden dat de vele Zeelse indoor-sportclubs in … openlucht komen te staan. J

…een zorgzaam Zele
We ijveren voor een betaalbaar zorgcentrum waar het prettig wonen is.
Nog meer zorg voor mensen met een handicap, onder meer betreffende de bereikbaarheid van openbare gebouwen, staat bovenaan het lijstje van voorzieningen.

…een veilig Zele zonder overlast. Zele moet Zeels blijven!
De aanpak van de overlastproblematiek is absolute prioriteit: op de speelpleintjes, in de Kloosterstraat en omgeving, in  het park Peeters, aan de Kouterkerk, het sport- en wandelpark… Opvoedend waar het kan, maar repressief en bestraffend waar het nodig of wenselijk is. In de toekomst zullen we dus onvermijdelijk een budget moeten vrijmaken om op cruciale plaatsen beveiligingscamera’s te zetten.
Zichtbare aanwezigheid van fietsende en wandelende politieagenten op plaatsen met overlast. De combi zoveel mogelijk thuis laten: da’s goed voor het milieu, tegen het benzineverbruik en in de strijd tegen overlast.

…de tewerkstelling van de Zelenaars
Mensen binnen mijn partij doen reeds jarenlang inspanningen om Zelenaars werk te verschaffen.Het bedrijventerrein op de Lokerenbaan wordt een mooi voorbeeld van renovatie van een bedrijventerrein.
De ontwikkeling van een bedrijventerrein met de nadruk op het belang van tewerkstelling is dan ook het uitgangspunt.

…de toekomst
Ik was als schepen van financiën samen met de burgemeester initiatiefnemer en promotor om alle Zeelse basisscholen financiële impulsen te geven: 15 euro per kind/per jaar!
Daarnaast helpt het gemeentebestuur bij het busvervoer, logistieke ondersteuning,…
Door in de wijkscholen een lokaal voor de kunstacademie te financieren komen we ook tegemoet aan de lokalennood van de wijkscholen. En geven we huisvesting aan de buitenschoolse kinderopvang.
Het multifunctioneel gebruik maken dergelijke dure investeringen zeker verantwoord.
Op al die initiatieven ben ik fier er mee de architect van te zijn!

Maar laat er geen twijfel over bestaan: als ex-directeur blijf ik verder ook de belangen van onze eigen gemeenteschool behartigen. De verdere digitalisering en een goede huisvesting van onze school staat dan ook hoog op de agenda. Het gebouw van onze kleuterafdeling is dan ook dringend aan renovatie toe.

…de milieuzorg
De vraag is niet: moeten er windmolens komen?  De vraag is wel: waar kunnen we windmolens plaatsen zonder dat ze de bewoners storen?
Ik ben voorstander van hernieuwbare energie waaronder windturbines langsheen de E17. Ik ben tegenstander als de windmolens de leefbaarheid van de inwoners stoort.
Verder uitbouw en modernisering van het containerpark dat afgestemd is op de noden van de burgers, is de uitdaging van het volgende bestuur.
Ik blijf achter het principe staan van: de vervuiler betaalt. Dat betekent ook dat het herinvoeren van de forfaitaire huisvuilbelasting van 55 euro wat mij betreft niet aan de orde is.

…de talenten van onze Zeelse jeugd
Alleen Huivelde heeft momenteel nog geen afdeling van de tekenacademie. Dit was gepland maar is door de vertraging van de subsidiëring uitgesteld. Toch kijk ik als schepen voor kunstonderwijs met trots terug op de realisaties die we voor de tekenacademie hebben gerealiseerd de voorbije jaren: knappe lokalen staan nu ter beschikking van het deeltijds kunstonderwijs. Mijn partij ZDB ijvert voor een filiaal van de tekenacademie in de wijkschool Huivelde en wil hierbij financieel mee ondersteunen in de nieuwe gebouwen van de school.

Het blijft voor vele culturele verenigingen en muzikale groepjes een zoektocht naar goede repetitieruimtes. Zowel ikzelf als sommige ZDB-leden hebben hiervoor reeds vele inspanningen geleverd door hen privaat onderdak te geven. Ik wil me verder inspannen voor een meer structurele oplossing van het probleem.

…efficiënt bestuur met een nog betere dienstverlening voor de burger
Ook op gemeentelijk vlak is de informatica en communicatie niet meer weg te denken uit de administratie. Computers en digitalisering zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Een goed uitgebouwde ICT- dienst op gemeentelijk vlak is dan ook een van de prioriteiten in onze gemeentelijke administratie. Ik ben me als schepen bevoegd voor informatica bewust van de noodzaak om in de toekomst verder een ICT-cel (Informatica- en communicatie technologie) binnen onze gemeentediensten te installeren. ICT wordt immers meer en meer specialisatiewerk. Deze legislatuur hebben we in elk geval meer dan een voltijds ICT’er aangesteld.

…een Zele dat zorgt voor het welzijn van de Zelenaars
Ik weet dat de brandweer heel wat budget opslorpt. Concreet in 2010: 43 euro/per inwoner/per jaar. Dat is 11 euro meer dan in de gemiddelde Oost-Vlaamse gemeente. Maar ik besef ook dat dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de gemeente.
Andere hulpdiensten zoals het Rode Kruis moeten ook in de toekomst verder op degelijke ondersteuning van de gemeente kunnen blijven genieten.

Mijn partij ZDB wil de buurtsolidariteit promoten. Sommige buurtcomités werken schitterend, verdienen veel lof en zijn voorbeelden van een goede praktijk.
Andere buurtcomités kunnen extra stimulans gebruiken. Hierin heeft het gemeentebestuur een regisseursrol te spelen.

…Zele dat feest
Roparun, Pinksterfeesten, schoolfeesten, wijk- en buurtcomitéfeesten,… Ik vind dat een blijvende ondersteuning van de gemeente moet gewaarborgd blijven.

Sinds een tweetal jaren is de verbroedering met Cham echt officieel tot stand gekomen. Ik prijs me gelukkig dat ik hierin een belangrijk aandeel mocht hebben. Ik behoorde tot een kleine delegatie die voor de verbroedering mee belangrijke contacten heeft gelegd.
De uitdaging: onze Zeelse verenigingen (ook financieel) verder mee ondersteunen en aanmoedigen om in contact te komen met de gelijkaardige verenigingen van Cham.

…Zele dat aandacht heeft voor tradities
Reeds van in het begin van de (bijna) voorbije legislatuur kreeg ik te maken met een referendum om de kermisweek tot een weekend te beperken. Ik heb me hiertegen steeds – en met succes – verzet. Een kermisweek moet wat mij betreft twee weekends bevatten.

Met onze reuzen kunnen we nog veel meer doen!

…een economisch actieve gemeente
We moeten blijvende inspanningen leveren om fatsoenlijke bedrijven naar Zele te lokken door hen een geschikt bedrijventerrein aan te bieden. Hier liggen immers kansen om Zele een economische injectie te geven, vergelijkbaar met wat er in Lokeren gebeurt.

…aan een aantrekkelijke, fraaie gemeente Een aantal straten en pleinen zijn aan renovatie of herinrichting toe. Met het gemeenschapscentrum zal de Zandberg op korte termijn toch een bijkomende aantrekkingskracht krijgen. Ons Marktplein verfraaien is eveneens aan de orde. Het Kouterplein is ook toe aan een opknapbeurt.
Initiatieven zoals de bebloemingswedstrijd in de straten verder zetten.

…een gemeente met een voldoende woonmogelijkheden.
We hopen dat de verkoop van de kavels in Smeiersberg (Kouterbosstraat) vlot verloopt zodat de resterende percelen kunnen aangeboden worden. Nadien staat de verkaveling van de Eekstraat op de planning. Verder zijn er ook nog kleinere verkavelingen zoals in de Elststraat om sociale woningbouw te stimuleren.

…een Zele waar initiatieven de middenstand extra kansen geeft.
De kerstmarkt kent reeds enkele jaren een merkelijke opbloei. Samen met de middenstandsverenigingen en de inmiddels door iedereen gekende Eddy’s heb ik me hiervoor sterk geëngageerd. Het is steeds de bedoeling geweest om met dergelijke initiatieven de plaatselijke middenstand een extra duwtje te geven tijdens de eindejaarsperiode.

…een moderne gemeente Ik denk aan een digitaal informatiebord.
We willen onze Zelenaars informeren wat er in onze gemeente allemaal op de kalender staat door middel van een elektronisch, digitaal informatiebord aan de ingangswegen van de gemeente. Alle verenigingen kunnen via dit digitaal bord hun activiteiten aankondigen. Dit leidt ongetwijfeld tot een betere afstemming van de vele activiteiten. Zo kunnen we vermijden dat gelijkaardige initiatieven op dezelfde dag plaatsvinden.

Verdere digitalisering in ons gemeentehuis zal de klantvriendelijkheid van onze diensten nog verhogen.

Dit is slechts een greep uit de vele mogelijke onderwerpen die in een gemeente aan bod komen. Wens je nog over andere onderwerpen mijn mening te kennen? Mail ze me gerust en ik beantwoord jouw vragen binnen de twee dagen. Maar ook tot een persoonlijk contact ben ik graag bereid.Contact


Guy De Roover

 

Guy De Roover
Schepen Guy De Roover
Dreef 38  9240 Zele
Bevoegd voor: financiën, kunstonderwijs, informatica, markten en foren
Graag tot uw dienst:
Elke vrijdagavond van 18u00u tot 19u00 in het gemeentehuis,
of na afspraak: 052 44 87 38  of  0495 70 22 85

Info@guyderoover.be
 
Wens je me persoonlijk te contacteren dan ben ik heel graag bereid om met jou in gesprek te gaan. Dat kan bij jou thuis, bij mij thuis, op het gemeentehuis of op café!
Geef me een seintje en we spreken af hoe we elkaar kunnen ontmoeten.

Op de website van Zeelse Democratische Belangen vind je het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
www.zdb-zele.be